Werkbezoek minister

  • geveke
  • geveke

Minister Stef Blok op werkbezoek in Groningen

Het Perspectiefwonen-concept dat Geveke en woningcorporatie Acantus gezamenlijk hebben ontwikkeld heeft de aandacht getrokken van de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Op zaterdag 7 maart bezocht hij onze bouwlocatie om door ons geïnformeerd te worden over de details van dit concept.

Perspectiefwonen is een geïntegreerd concept dat de klassieke opstalontwikkeling ver overstijgt. In dit project is voor deze locatie een woning ontwikkeld, geschikt voor 3 doelgroepen (senioren, starters en kleine gezinnen)  met een keuzemenu vanuit de exploitatiegedachte.

De woning in dit project kan gehuurd worden vanaf € 570,- per maand. Wanneer alle keuzemogelijkheden worden benut is een exploitatie van 20 jaar zonder onrendabele top mogelijk. Dit concept is dan ook zeer goed toe te passen in krimpregio’s waar nieuwbouw door het onzekere demografische perspectief, normaal gesproken niet meer haalbaar wordt geacht. De financiële modellen van corporatiewoningen gaan in de regel immers uit van een terugverdientijd/exploitatieperiode van minimaal 50 jaar en is zelfs dan slechts zelden rendabel.

Het concept Perspectiefwonen wordt op dit moment in praktijk gebracht in Finsterwolde. Voor deze woningen is het financiële en demografische uitgangspunt een exploitatietermijn van 20  jaar. Dan zijn de investeringen van deze nieuwbouw afgeschreven en zou de exploitatie dus kunnen eindigen zonder negatieve financiële consequenties voor de corporatie.

De woning, volledig ontworpen binnen Bouwbesluit en ook te realiseren in een energieneutrale variant, kan in technisch opzicht dan nog rustig jaren mee. Het is financieel echter niet meer noodzakelijk en dat geeft ruimte in het Strategisch Vooraad Beleid en de Meerjarenbegroting van corporaties.

Mocht toch besloten worden tot het beëindigen van exploitatie op deze locatie, kan de woning worden afgebroken met een marginale milieubelasting. Significante onderdelen van het concept zijn herbruikbaar op andere locaties in andere Perspectiefwonen projecten.

Met het Perspectiefwonen-concept wordt een nieuwe manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren geïntroduceerd en wordt woningexploitatie in sociale huur een stuk overzichtelijker, zeker in demografisch onzekere scenario’s. Een aanpak die inspiratie biedt voor nieuwe woonperspectieven in krimpgebieden – maar niet alleen daar! –  en tegelijkertijd voorziet in de toenemende behoefte aan multifunctionele woningen voor diverse doelgroepen.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een symposium voor bestuurders en managers van woningbouwcorporaties en Gemeenten in de krimp-regio’s van ons land als voorloper op een  landelijke uitrol van dit concept, waarbij ook nog eens positieve sociaal economische perspectieven voor de krimpregio’s ontstaan.

Voor Groningse toepassing is er nog een extra opsteker: Perspectiefwonen is “aardbevingsproof”!

terug naar het overzicht